Участие на цялото училище

Моделът на включване на всички деца от 1-ви до 10-ти клас в подходящи превенционни програми променя климата в училище. Създава се среда, в която се възпитават ценности на толерантност към различията, ненасилствено общуване и разрешаване на конфликти, което не наранява другите. И трите програми - "Приятелите на Зипи", "Приятелите на Ябълка" и авторските програми на Анимус "Клас от приятели" и "Ключ" са насочени към системното повишаване на квалификацията на учителите. Те придобиват знания и умения за адресиране, както на индивидуални трудности на отделни ученици, така и на груповите проблеми в класа.

Устойчив ефект

За професионалистите в училище, ефектът от проекта не приключва с неговия край, тъй като знанията, уменията и опита, които учителите натрупват, прилагайки програмата, остават у тях през целия им професионален път.

Комплексният модел на включване на деца и учители и активното въвличане на родителите е ефективен начин за справяне с насилието в училище и за превенция на тормоза и униженията сред учениците, за да могат децата да пристъпват училищния праг без страх.

В международен план програмите „Приятелите на Зипи” и "Приятелите на Ябълка" се разпространяват от оторизиран за всяка страна представител, подбран чрез триетапна оценка на капацитета и мотивацията. Фондация „Асоциация Анимус” е минала всички етапи на оценка и е одобрена от управителния съвет на програмата за оторизирана организация, която да подготви и координира изпълнението на програмата в България.

Екип

12 психолози от екипа на Фондация „Асоциация Анимус” са преминали обучение за обучители по програма „Приятелите на Зипи” и "Приятелите на Ябълка". Специално подготвеният екип може да провежда обучения на специалистите от училище, за да могат да я прилагат в своите класове. В процеса на работа с програмата допълнително се предлага текущо обучение и методическа подкрепа за учителите, прилагащи я в България.

На снимката екипът ни в края на своето обучение (отляво надясно и от горен към долен ред):

Марина Ангелова, Светослав Савов, Кристина Ненова, Надя Захариева, Надежда Стойчева (директор на Фондация „Асоциация Анимус“), Катя Кръстанова, Мария Чомарова (директор на Фондация „Асоциация Анимус“), Димитър Германов, Надя Кожухарова, нашите обучители Карълайн Лифърт и Карълайн Игар от Partnership For Children, Силвия Димитрова, Анна Миланова, Елица Томова, Петя Петрова.