УМЕНИЯ ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ

Фондация „Асоциация Анимус” предлага цялостен подход в противопоставянето на насилието и тормоза в училище. Стремежът ни е заедно с учителите, директорите, децата и техните родители да насърчим създаването на училищна среда, в която се възпитават ценности на здравословно общуване, зряло решаване на конфликти и толерантност към различията. По този начин ще бъдат предотвратени насилието, тормоза и униженията сред учениците, децата ще израстват здрави, щастливи, с добро самочувствие и академичен успех.

П Р О Г Р А М И Т Е

"ПРИЯТЕЛИТЕ НА ЗИПИ"

В програмата децата се учат да изобретяват различни стратегии за справяне с трудностите, повишават самооценката си и подобряват устойчивостта си. Състои се от 6 модула, посветени на темите: чувства, общуване, взаимоотношения, разрешаване на конфликти, справяне с промени, загуби и трудности.

Научете повече >>

 

"ПРИЯТЕЛИТЕ НА ЯБЪЛКА"

В процеса на игра и учене едни от други, водени от учителя, децата придобиват умения за разрешаване на конкретни проблеми, разбират и овладяват както своите емоции, така и тези на другите. Програмата обхваща сходни теми: емоции, общуване, създаване на приятелства, разрешаване на проблеми и справяне с трудности.

Научете повече >>

 

"ПАСПОРТ"

Програма „Паспорт“ подпомага емоционалното развитие и изграждането на умения за справяне с трудностите, благодарение на които децата ще могат по-лесно да преминават през предизвикателствата и проблемите в живота си. Дейностите създават благоприятна атмосфера, в която може да се говори по трудни теми.

Научете повече >>

 

"СВЕТЯ"

Чрез програмата "СВЕТЯ" учениците се запознават с поредица от стъпки за промяна на неефективните модели на мислене. Като разделят своите мисловни процеси на Ситуация – Възприемане – Усещане – Отговор – Прозрения, децата научават как, тълкувайки дадена ситуация, променяме начина, по който се чувстваме, а след това и действаме, и като резултат как променяме мнението за себе си, за околните или за света.

Научете повече >>

 

"КЛАС ОТ ПРИЯТЕЛИ"

Програмата помага на децата да разбират по-добре собствените си трудности, непоносими емоции и вътрешни конфликти, и по този начин повишава капацитета им да се справят с фрустрацията и безпокойството. Учителите подкрепят способността на учениците да мислят, вместо да реагират на импулсите, страхът, яростта и трудните чувства.

Научете повече >>

 

"КЛЮЧ"

Часовете са интерактивни и се набляга на разнообразието от гледни точки и на ценността на всяка. За разлика от учебните занятия, в които се очаква да се показват конкретни знания по съответния предмет, „КЛЮЧ” дава възможност на самите младежи да говорят от своя опит. Методите са основани на ученето чрез преживяване в група - изцяло практически занимания, ролеви игри, дебати, дискусии и казуси.

Научете повече >>

 

С ПОДКРЕПАТА НА

Подкрепата за проекта “Ключ към училище без страх” за периода 2015-2022 беше осигурена от Фондация „ОУК“.

Проектът “Паспорт – умения за цял живот” беше подкрепен от Фондация „Америка за България“ за периода 2020-2022. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Асоциация Анимус“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.