Оценка на ефекта на програмите върху атмосферата в училищата

За да можем да проследим и направим оценка на ефекта от прилагането на програмите в училищата, екип от изследователи към ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА на Българска академия на науките разработи специална изследователска методология. Всяка учебна година се провежда изследване в началото и края на годината за да се измери промяната. В линковете по-долу ще намерите пълния текст, но за момента само на английски език на двете проведени изследвания до момента:

Оценка на ефекта от прилагане на програмата “Приятелите на Зипи”
Оценка на ефекта от прилагане на програмата “Приятелите на Ябълка”

Резултатите от проведеното проучване върху експерименталното внедряване на програмата “Приятелите на Зипи” върху деца от първи клас и предучилищна група в три училища в България, доказаха убедително нейната ефективност за развитие на емоционалната интелигентност на децата (разбиране и управление на емоционалните състояния, нагласи към позитивно взаимодействие с другите, толерантно решаване на конфликти, активно общуване и др.). Едновременно с това трябва да се подчертае, че постигания ефект върху емоционалните и поведенческите реакции в индивидуален план (при отделното дете) предполага мултиплициране на този ефект върху непосредственото и по-широко училищно обкръжение на детето, което е от съществено значение за намаляване на училищната агресия, тормоз и насилие, за подобряване на емоционалния климат в отделния клас и училището като цяло, за по-добрата адаптация на децата към училищната среда.

Посоченото по-горе дава основание на изследователския екип, изготвил доклада с убеденост да препоръча цялостно внедряване в страната (във всички училища в страната) на обучителната програма Приятелите на Зипи.