Партньори

Сдружение “Алтернативи”- гр. Айтос

Сдружение „Алтернативи“ е:

  • Неправителствена организация, осъществяваща дейност в обществена полза, учредена през май 2000г.
  • организация на професионалисти от помагащите професии
  • организация, работеща за хората в неравностойно положение, чрез реализиране на проекти в социалната сфера.

Фондация ,,Джендър образование, изследвания и технологии’’ (ДОИТ)

Фондация ,,Джендър образование, изследвания и технологии’’ (ДОИТ) е неправителствена нестопанска организация, действаща в обществена полза и съобразно с изискванията на международните закони, по които България е страна.

Институт по социални дейности и практики

Институт по социални дейности и практики се специализира в разработването на изследвания, провеждането на обучения и оказване на професионална подкрепа на специалистите в помагащите професии.

Асоциация РОДИТЕЛИ

Асоциация РОДИТЕЛИ работи за развитие и утвърждаване на идеята за родителството като основна духовна ценност в обществото и семейството като естествена среда за отглеждане и възпитание на децата.

Фондация „Партньори-България”

Мисията на ФПБ е да съдейства за разпространение на методи и програми за мирно решаване на конфликти, добро управление и социално включване, като оказва съдействие на институции, неправителствени организации и специалисти за подобряване на политиката и практиката в областта на правосъдието, социалните грижи, закрила на децата, образованието, икономическото развитие и опазването на околната среда.

Фондация “ПОЗИТИВНИ УМЕНИЯ НА ЛИЧНОСТТА В СОЦИУМА”

Фондация “ПОЗИТИВНИ УМЕНИЯ НА ЛИЧНОСТТА В СОЦИУМА” (“П.У.Л.С”) е българска неправителствена организация, осъществяваща обществено-полезна дейност, насочена към развитието и утвърждаването на духовни ценности в гражданското общество, подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация, както и защитата на човешките права.

Национална мрежа за децата

Национална мрежа за децата е обединение на граждански организации и съмишленици, работещи с и за деца и семейства в цялата страна.

Сдружение за споделено учене ЕЛА

Сдружение за споделено учене ЕЛА е организация, която подкрепя развитието на децата повече от 20 години.

Като Save the Children UK – Bulgaria Programme (1997 – 2007) търсихме алтернативи на институционализирането на деца и подтикнахме правителството да предприеме мерки за закриването на т. нар. “домове за деца”.

Като Център за приобщаващо образование (2007-2019) наложихме приобщаващата среда като ценност и споделена отговорност в българското училище.

Сега фокусираме усилията си в подкрепата на деца и млади хора в тяхното учене и търсене на собствен път. Също така работим с училища, родители и учители, които осъзнато подкрепят децата в изграждането на социалните и емоционалните им умения.

Министерство на образованието и науката