Участие на цялото училище

Включването на всички деца от 1-ви до 10-ти клас в подходящи превенционни програми променя изцяло атмосферата в училище. Създава се среда, в която се възпитават ценности на толерантност към различията, ненасилствено общуване и разрешаване на конфликти, което не наранява другите. Всички програми, които предлагаме - "Приятелите на Зипи", "Приятелите на Ябълка", "Паспорт", "СВЕТЯ", авторските програми на Анимус - "Клас от приятели" и "Ключ", са предназначени за учители, които  придобиват знания и умения за адресиране, както на индивидуални трудности на отделни ученици, така и на групови проблеми в класа.

Устойчив ефект

За професионалистите в училище, ефектът от проекта не приключва с неговия край, тъй като знанията, уменията и опита, които учителите натрупват, прилагайки програмата, остават у тях през целия им професионален път.

Комплексният модел на включване на деца и учители и активното въвличане на родителите е ефективен начин за справяне с насилието в училище и за превенция на тормоза и униженията сред учениците, за да могат децата да пристъпват училищния праг без страх.

В международен план програмите „Приятелите на Зипи” и "Приятелите на Ябълка" се разпространяват от оторизиран за всяка страна представител, подбран чрез триетапна оценка на капацитета и мотивацията. Фондация „Асоциация Анимус” е минала всички етапи на оценка и е одобрена от управителния съвет на програмата за оторизирана организация, която да подготви и координира изпълнението на програмата в България.