УМЕНИЯ ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ

Фондация „Асоциация Анимус” предлага цялостен подход в противопоставянето на насилието и тормоза в училище. Стремежът ни е заедно с учителите, директорите, децата и техните родители да насърчим създаването на училищна среда, в която се възпитават ценности на здравословно общуване, зряло решаване на конфликти и толерантност към различията. По този начин ще бъдат предотвратени насилието, тормоза и униженията сред учениците, децата ще израстват здрави, щастливи, с добро самочувствие и академичен успех.

П Р О Г Р А М И Т Е

"ПРИЯТЕЛИТЕ НА ЗИПИ"

В програмата децата се учат да изобретяват различни стратегии за справяне с трудностите, повишават собствената си самооценка и подобряват устойчивостта си на травматични събития. Състои се от модули, посветени на темите: чувства, общуване, взаимоотношения, разрешаване на конфликти, справяне с промени, загуби и трудности.

Научете повече >>

 

"ПРИЯТЕЛИТЕ НА ЯБЪЛКА"

В процеса на игра и учене едни от други, водени от учителя, децата придобиват умения за разрешаване на конкретни проблеми, разбират и овладяват както своите емоции, така и тези на другите. Програмата обхваща сходни теми: емоции, общуване, създаване на приятелства, разрешаване на проблеми и справяне с трудности.

Научете повече >>

 

"ПАСПОРТ"

В процеса на игра и учене едни от други, водени от учителя, децата придобиват умения за разрешаване на конкретни проблеми, разбират и овладяват както своите емоции, така и тези на другите. Програмата обхваща сходни теми: емоции, общуване, създаване на приятелства, разрешаване на проблеми и справяне с трудности.

Научете повече >>

 

"КЛАС ОТ ПРИЯТЕЛИ"

Програмата помага на децата да разбират по-добре собствените си трудности, непоносими емоции и вътрешни конфликти, и по този начин повишава капацитета им да се справят с фрустрацията и безпокойството. Учителите подкрепят способността на учениците да мислят, вместо да реагират на импулсите, страхът, яростта и трудните чувства.

Научете повече >>

 

"КЛЮЧ"

Часовете са интерактивни и се набляга на разнообразието от гледни точки и на ценността на всяка. За разлика от учебните занятия, в които се очаква да се показват конкретни знания по съответния предмет, „КЛЮЧ” дава възможност на самите младежи да говорят от своя опит. Методите са основани на ученето чрез преживяване в група - изцяло практически занимания, ролеви игри, дебати, дискусии и казуси.

Научете повече >>

 

С ПОДКРЕПАТА НА

Подкрепата за проекта “Ключ към училище без страх” и програмите "Приятелите на Зипи", "Приятелите на Ябълка", "Клас от приятели" и "Ключ" е осигурена от Фондация „ОУК“. Фондация "ОУК" посвещава ресурсите си на проблеми от глобално, социално и екологично значение, особено такива, които оказват голямо влияние върху живота на хората в неравностойно положение, като предоставя безвъзмездни средства на организации в около 40 страни по света.

Подкрепата за проекта “Паспорт – умения за цял живот” е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Асоциация Анимус“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.