Изследване и оценка на ефекта от програмите

Институт за изследване на населението и човека към Българска академия на науките, Департамент психология изготви първата годишна оценка на ефекта от прилагането на програмата “Приятелите на Зипи” върху деца от 1. клас и предучилищна група в три училища в България. Резултатите от проведеното проучване доказаха убедително нейната ефективност за развитие на емоционалната интелигентност на децата (разбиране и управление на емоционалните състояния, нагласи към позитивно взаимодействие с другите, толерантно решаване на конфликти, активно общуване и др.). Едновременно с това трябва да се подчертае, че постигания ефект върху емоционалните и поведенческите реакции в индивидуален план (при отделното дете) предполага мултиплициране на този ефект върху непосредственото и по-широко училищно обкръжение на детето, което е от съществено значение за намаляване на училищната агресия, тормоз и насилие, за подобряване на емоционалния климат в отделния клас и училището като цяло, за по-добрата адаптация на децата към училищната среда.

Екип с ръководител Проф. д-р Румяна Божинова и изследователи- Доц. д-р Маргарита Бакрачева, Гл.ас. д-р Зорница Тоткова и Гл.ас. д-р Анна Александрова-Караманова представиха и обобщените резултати от оценката на ефекта.